97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80, jako drugi po „Zdrowych miastach” projekt promocji zdrowia.

W 1992 r. trzy organizacje miedzynarodowe: Komisja Europejska, Rada Europy i Światowa Organizacja Zdrowia utworzyły Europejską Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Do głównych zasad przyjętych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie należy zapewnienie warunków aktywnego uczestnictwa młodych w działaniach z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. 

Porozumienie między Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej w 1991 r. doprowadziło do utworzenia Polskiego Zespołu ds. Szkół Promujących Zdrowie i rozpoczęcia projektu w 14 szkołach podstawowych. Obecnie sieci wojewódzkie istnieją we wszystkich 16 województwach, należy do nich ponad 1200 szkół. Istnieją także sieci rejonowe, powiatowe i miejskie. Koordynatorem działań jednej z sieci rejonowych (obejmujących swym zasięgiem powiat bełchatowski, piotrkowski, opoczyński, radomszczański i tomaszowski) jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim. W piotrkowskiej Sieci Rejonowej mamy obecnie 18 szkół. 

Szkoła Promująca Zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych a ponadto:

 • Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję SzPZ
 • Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, skuteczności i długofalowości
 • Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia i skuteczności
 • Tworzy klimat społeczny sprzyjający: osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu
 • Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników 

Jeżeli Twoja szkoła:

 • Aktywnie działa na rzecz promocji zdrowia w szkole i środowisku(działania są zawarte w misji i wizji szkoły
 • Jesteście otwarci na zmiany
 • Aktywnie i twórczo jesteście zaangażowani w realizację ścieżki edukacyjnej- edukacja prozdrowotna
 • Jeżeli pojawił się pomysł i macie chęci tworzenia SzPZ w społeczności szkolnej
 • Propagujecie ideę SzPZ w społeczności szkolnej, wśród rodziców i społeczności lokalnej
 • Pozyskaliście uczestników i sojuszników

 

PODEJMIJCIE UCHWAŁĘ RADY PEDAGOGICZNEJ o decyzji realizacji programu SzPZ oraz chęci przystąpienia do sieci SzPZ

Dokonajcie wyboru koordynatora oraz zespołu ds. promocji zdrowia

Dokonajcie diagnozy wstępnej- mocnych i słabych stron szkoły, ilości osób wspierających

 

PRZEŚLIJCIE do Rejonowego Zespołu Szkół Promujących Zdrowie w Piotrkowie Tryb. przy WODN następujące dokumenty:

 • Wniosek dyrektora szkoły o przyjęcie do Rejonowej Sieci SzPZ
 • Uchwałę Rady Pedagogicznej zawierającą decyzję oraz wybór koordynatora i zespołu ds.promocji zdrowia(podać nazwiska)
 • Gotowość 60% społeczności szkolnej do realizacji programu
 • Opis dotychczasowych działań w zakresie promocji zdrowia

Szkoła opracowuje trzyletni plan pracy w oparciu o przeprowadzoną diagnozę.

Po otrzymaniu ww. dokumentów Rejonowy Zespół (w skład którego wchodzą przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Rejonowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, WODN oraz koordynatorzy szkół) dokonuje analizy i przyznaje akces SzPZ Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Piotrkowie Tryb.

"Ludzie błagają Boga o zdrowie. Nikt jednak ze śmiertelników nie myśli, że zachowanie zdrowia leży w jego własnych rękach"- tymi słowami Demokryta 18 grudnia 2012 roku w Publicznym Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wolborzu rozpoczęła się I Konferencja Szkół Promujących Zdrowie, na temat "WPŁYWU ZDROWEGO ŻYWIENIA NA ROZWÓJ MŁODEGO CZŁOWIEKA". Ideą spotkania było przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o zasadach prawidłowego żywienia, a tym samym przeciwdziałanie otyłości wśród młodzieży szkolnej.

Referaty promujące zdrowe żywienie wygłosiły p. Urszula Szewczyk z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim oraz p. Anna Kańska z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim. W konferencji wzięli udział przedstawiciele gimnazjów z Rozprzy oraz Czarnocina, średnie szkoły rolnicze z Czarnocina, Bujen, Wolborza oraz organizator - gimnazjum z Wolborza.

Ponieważ wysiłek umysłowy powinien iść w parze z wysiłkiem fizycznym konferencję uświetnili swoimi występami instruktorzy sztuk walki z Piotrkowskiego Stowarzyszenia Aikido Aikiai.

W tym dniu Publiczne Gimnazjum w Wolborzu oficjalnie przystąpiło do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Ostatnim elementem spotkania było rozstrzygnięcie konkursów realizowanych podczas konferencji: kulinarnego pod hasłem "Wiem, co jem!" oraz plastycznego pod tytułem "Talerz zdrowia - skutecznym narzędziem zdrowego odżywiania". Miejmy nadzieję, że dzięki temu spotkaniu zmieni się nastawienie młodzieży do zdrowej żywności oraz zdrowego stylu życia i będą mogli powiedzieć:

 

Szlachetne zdrowie,

Nikt się nie dowie,

Jako smakujesz,

Aż się zepsujesz.

Zatem ci powiem,

Przyrzekam ja tobie,

Kawy nie pijać,

Fast - foody omijać.

Mięska - skromniutko,

Tłuszczu - malutko,

Cukierki - precz!

Niemała to rzecz,

Lecz sprawić może,

Daj Panie Boże,

Że zdrowie wróci,

Słabość ukróci.