97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli samorządu województwa łódzkiego działającą na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r. poz. 1041).

Naszym nadrzędnym celem jest wspomaganie szkół i placówek oświatowych poprzez:

  • świadczenie usług edukacyjnych dla nauczycieli, kadry kierowniczej oświaty, pracowników systemu doskonalenia i doradztwa, nadzoru pedagogicznego i samorządu terytorialnego w rejonie działania Ośrodka na najwyższym poziomie, zapewniającym każdemu klientowi naszej placówki satysfakcję i wsparcie w jego rozwoju zawodowym; 
  • prowadzenie działań na rzecz integracji lokalnego środowiska oświatowego poprzez inicjowanie wymiany doświadczeń i upowszechnianie nowatorskich inicjatyw nauczycieli;
  • reagowanie na potrzeby środowiska oświatowego i koncentrowanie się na spełnianiu wymagań klienta placówki;
  • współpracę z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny i organami prowadzącymi w zakresie opracowywania priorytetów w kształceniu ustawicznym nauczycieli oraz zarządzania oświatą.

Zapewniamy:

  • wysoką jakość prowadzonych zajęć,
  • miłą i twórczą atmosferę sprzyjającą pracy i własnemu rozwojowi,
  • możliwość korzystania z nowoczesnych środków dydaktycznych i sprzętu multimedialnego, 
  • materiały dydaktyczno-metodyczne,

Doradzamy - udzielając konsultacji indywidualnych i zbiorowych.

Informujemy – na stronie internetowej www.wodn.piotrkow.pl, wydając Ofertę edukacyjną.

Upowszechniamy – dokonania, doświadczenia, przykłady dobrej praktyki na łamach Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego „Forum Nauczycielskie”  i na stronie internetowej w zakładce Publikacje.

Jakość naszych usług potwierdzają:

  • Akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty (2007 r.)
  • Certyfikat PN-EN ISO 9001: 2015 w zakresie działalności edukacyjnej związanej z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli, doradztwem metodycznym, wspomaganiem jakości pracy szkół i placówek oświatowych oraz tworzeniem i upowszechnianiem informacji pedagogicznej, publikowaniem wydawnictw oświatowych (nadany 20 czerwca 2018 r.). 

Nasze działania podejmujemy w ścisłej współpracy z Łódzkim Kuratorem Oświaty i Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.