97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

 

Prowadzimy nabór na bezpłatne kursy doskonalące finansowane ze środków wojewódzkich zadań edukacyjnych Łódzkiego Kuratora Oświaty w 2018 roku. Szkolenia będą się odbywały w terminie od 24 września do 25 listopada 2018 ., w siedzibie WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Liczba miejsc jest ograniczona. W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele, którzy uzyskali pisemną zgodę dyrektora szkoły/placówki, w której są zatrudnieni. Zgłoszenia należy dostarczyć tylko w wersji papierowej na formularzu „Zgłoszenie na formy doskonalenia” pobranym ze strony www.wodn.piotrkow.pl  do 5 września 2018 r. Na drugiej stronie formularza niezbędna jest adnotacja dyrektora szkoły/placówki z podpisem i pieczątką, potwierdzająca wyrażenie zgody na udział nauczyciela w szkoleniu.
Warunki naboru:
•    zapewnienie równomiernego naboru uczestników szkolenia z powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego i tomaszowskiego,
•    w pierwszej kolejności będzie przyjmowana jedna osoba ze szkoły/placówki,
•    o ostatecznej rekrutacji decyduje liczba zgłoszeń.

Uprzejmie informujemy, że nabór na kursy grantowane został przedłużony do 20 września 2018 r.


Tematyka kursów, liczba godzin dydaktycznych i adresaci:

1.    Przeciwdziałanie agresji w szkole – 18 godzin – adresaci: nauczyciele szkół, przedszkoli (w pierwszej kolejności nauczyciele szkół)
2.    Tworzenie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego i planowanie pracy wychowawcy – 18 godzin – adresaci: nauczyciele szkół (w pierwszej kolejności pedagodzy, psycholodzy szkolni)
3.    Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa – 10 godzin – adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek
4.    Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 10 godzin – adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek
5.    Uprawnienia rodziców w świetle prawa oświatowego – 10 godzin – adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek